This website and it's contents © The Polish Institute and Sikorski Museum 2008-2018 and no part may  be reproduced without permission. All rights reserved. Company Limited by Guarantee - Registered in England, Number 401816 Registered Office: 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT, Reg. Charity No: 312168
The Polish Institute and Sikorski Museum
On   1st   February   2017,   during   a   special   ceremony,   the Polish   Institute   and   Sikorski   Museum   presented   (as   a gift)   to   the   National   Film   Institute   in   Warsaw   selected reels of films from its Film Collection. The    films    gifted    to    the    National    Film    institute    in Warsaw   form   a   combination   of   35mm   nitrate,   35mm safety and 16mm films. These    rolls    (not    necessarily    complete),    are    pre    1939 feature   films.   Some   of   these   rolls   were   donated   to   the Institute   by   the   Polish   Consulate   General   in   London   just prior   to   the   transfer   of   the   Consulate   building,   by   the British    authorities,    to    the    newly    recognised    Warsaw communist   regime.   These   films   were   shown   publicly   in the   1930s   at   a   special   shows   organised   by   the   Polish Consulate    General    as    part    of    promoting    Poland    and Polish culture in Great Britain. The   ceremony   took   place   at   the   Institute   in   the   presence of   the   Polish   Consul   General   in   London   Mr.Krzysztof Grzelczyk,   the   Director   of   the   National   Film   Institute   in Warsaw     Mrs.Anna     Sienkiewicz-Rogowska     and     the Senior   Specialist   and   curator   of   pre-1939   films   at   the National Film Institute, Mr.Michał Pieńkowski At    the    same    ceremony    it    was    announced    that    that chosen    copies/duplicate    of    documents    of    the    Polish Government,   the   Polish     Armed   Forces   from   the   period of   the   Second   World   War   and   of   the   Polish   Government in   Exile   after   1945,   are   being   gifted   from   the   Archive Department   to   the   Central   Military   Archives,   Central Military   Library,   Archive   of   Contemporary   Documents and the Museum of Polish History in Warsaw. The   ceremonial   gifting   of   the   films   and   documents   was hosted    by    Michael    Olizar    the   Vice    Chairman    of    the Polish Institute and Sikorski Museum.      
W    dniu    1    lutego    2017    roku    w    Instytucie    Polskim    i Muzeum   im.   gen.   Sikorskiego   w   Londynie   odbyła   się uroczystość    przekazania    dla    Filmoteki    Narodowej    w Warszawie      wybranych   pozycje   filmowych   z   naszego archiwum. Na   przekazywany   zbiór   składają   się   filmy   35   mm na   taśmie   łatwopalnej,   35   mm   na   współczesnej   taśmie niepalnej oraz filmy na taśmie 16mm. Są     to,     nie     zawsze     kompletne,     przedwojenne polskie   filmy   fabularne.   Część   z   tych   taśm   przekazana została   do   Instytutu   przez   Konsulat   RP   w   Londynie   na krótko   przed   przejęciem   placówki   przez   komunistyczne władze    w    1945    roku.    Filmy    te    pokazywane    były    w latach   30-tych   na   specjalnych   pokazach   Konsulatu   w celach     propagowania     polskiej     kultury     na     terenie Wielkiej   Brytanii.   Inne   z   kopii   służyły   na   publicznych pokazach w latach powojennych. Jednocześnie    powiadomiono    o    przekazaniu    w    darze Centralnemu      Archiwum      Wojskowemu,      Centralnej Bibliotece     Wojskowej,     Archiwum     Akt     Nowych     i Muzeum   Historii   Polski   wybranych   dubletów   akt   władz wojskowych     i     cywilnych     z     okresu     drugiej     wojny światowej oraz emigracji niepodległościowej. Uroczystość      odbyła      się      w      obecności      Konsula Generalnego    RP    w    Londynie    Krzysztofa    Grzelczyka, dyrektora   Filmoteki   Narodowej   p.   Anny   Sienkiewicz- Rogowskiej     oraz     pana     Michała     Pieńkowskiego     z Filmoteki       Narodowej       w      Warszawie,       Starszego Specjalisty       do       spraw       przedwojennego       zbioru filmowego. Uroczystego   przekazania   na   ręce   dyrektora   Filmoteki Narodowej dokonał Wice Prezes IPMS Michał Olizar.